Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  HorecaToGo B.V., gevestigd aan Sprokkelveld 5, 6596 DH te Milsbeek, is verantwoordelijk voor de voorwaarden zoals weergeven in deze leveringsvoorwaarden.

  Artikel 1 : Algemeen

  1.1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan wor­den uitdruk­kelijk beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitsluitend schrif­telijk met ons overeengekomen te worden.

  1.2. Onder “wederpartij” worden in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts­)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afge­sloten, res­pectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze diens verte­genwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgen­den(n) en erfgenamen.

  1.3. De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaar­den wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  Artikel 2 : Aanbiedingen

  2.1. Tenzij uitdrukkelijk een termijn is genoemd, zijn onze aanbiedingen vrijblij­vend.

  2.2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slec­hts bindend indien dit uitdruk­kelijk schriftelijk is bevestigd.

  2.3. Toezending van aanbiedingen en / of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.

  2.4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van rede­nen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.

  Artikel 3 : Overeenkomst

  3.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respec­tievelijk heb­ben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

  3.2. De overeenkomst van koop van zaken aangegaan met een vertegen­woor­diger van ons wordt eerst bindend door de schriftelijke bevestiging van de vertegenwoordi­ger.

  3.3. Wij behouden ons het recht voor om binnen acht dagen aan koper schrifte­lijk te kennen te geven, dat de bestelling conform de in lid 2 genoemde overeen­komst niet of niet ongewijzigd uitgevoerd kan worden als gevolg van omstandig­heden waarvan vertegenwoordiger redelijkerwijs niet op de hoogte heeft kunnen zijn, in welk geval de overeenkomst als ontbonden geldt, tenzij alsnog overeen­stemming bereikt kan worden.

  3.4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelin­ge) afspraken en / of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schrifte­lijk zijn bevestigd.

  3.5. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij uitsluitend te onzer beoordeling voldoen­de kre­dietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

  3.6. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvo­rens verder te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan beta­lings-, als ook aan de vorige verplichtingen voldaan zal worden.

  Artikel 4 : Prijzen

  4.1. Tenzij anders vermeld geschieden alle opgaven onder voorbehoud van prijswijzi­ging.

  4.2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen inclusief BTW:

  4.3. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren, binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen maar voordat het tot uitvoering daarvan­ is gekomen, zijn wij ge­rech­tigd om de order­prijs dien­over­een­kom­stig te verho­gen, een en ander met inacht­neming van de eventueel terzake bestaan­de wette­lijke voor­schrif­ten, met dien ver­stan­de dat rede­lijker­wijs voor­zienbare prijsver­ho­gingen bij de orderbe­vesti­ging moet worden ver­meld en onverlet latend het recht van de we­derpartij de overeen­komst op deze gronden te ontbinden.

  4.4. Prijsfluctuaties als gevolg van dwingende overheidsmaatregelen, zoals verhoging van BTW, worden altijd doorberekend en geven geen recht op ont­binding.

  Artikel 5: Levering en levertijd

  5.1. Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen binnen Neder­land, waarvan de zaken een gezamenlijke factuurwaarde hebben vanaf €500,- exclusief BTW, “fran­co huis” op de voor ons goedkoopste wijze van verzen­ding. Indien de weder­par­tij een andere verzendingswijze wenst, komen de meer­dere kosten voor diens reke­ning.

  5.2. Ten aanzien van leveringen waarvan de zaken een gezamenlijke fac­tuurwaarde hebben lager dan €500,- exclusief BTW, worden verzendingskosten in rekening gebracht. Verzending geschiedt op een door ons te bepalen wijze.

  5.3. Ten aanzien van leveringen bedoeld voor export dient de wijze van levering nader te worden overeengekomen.

  5.4. De verzending van de goederen zoals genoemd in lid 1 en 2 geschiedt tot aan het ogen­blik van afleve­ring voor ons risico. De aflevering wordt geacht te hebben plaats­gevon­den zodra de zaken binnen de normale be­drijfsopeningstijden voor het magazijn op het afleverings­adres zijn ge­plaatst. Indien de bestelde zaken ter aflevering zijn aan­geboden, doch die levering door toedoen van de wederpartij onmogelijk is ge­bleken, staan de zaken ter beschikking van de wederpartij opgeslagen voor zijn risico en reke­ning.

  5.5. Wij zij gerechtigd om in gedeelten te leveren, welke afzonderlijk gefactu­reerd kunnen worden. De wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden.

  5.6. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukke­lijk schrif­telijk anders is overeengekomen.

  5.7. Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn slechts aansprakelijk indien de wederpartij ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld en nadat ons een redelijke termijn tot nakoming is gegund.

  Artikel 6 : Niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming

  6.1. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt te deze verstaan: elke tekortkoming in de nakoming die volgens wet, rechtshandeling of in het maat­schappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan ons toegerekend kunnen worden. Een tekortkoming in de nakoming kan ons in ieder geval niet worden toegere­kend in geval van: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim, brand, transportmoe­lijkheden, het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen, overheidsmaatre­gelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

  6.2. Indien de tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoe­ring van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandighe­den die de tekortkoming veroorzaken zich niet meer voordoen.

  6.3. Is de tekortkoming van blijvende aard, dan kunnen de partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

  6.4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoe­ring van de betreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de niet-toere­kenbare tekortko­ming is gebleken.

  Artikel 7 : Aansprakelijkheid

  7.1. Behoudens onze aansprakelijkheid krachtens dwingendrechtelijke bepalin­gen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade van welke aard dan ook, direct of indirect waaronder begrepen bedrijfsschade danwel schade aan personen zowel ten aanzien van de weder­par­tij als ten aanzien van der­den.

  7.2. Onze aanspra­kelijkheid ten aanzien van leveranties is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag waar­voor wij verze­kerd zijn.

  7.3. De aansprakelijkheid van ons voor aan derden geleverde zaken gaat niet verder dan de aansprakelijkheid die onze leverancier heeft ten aanzien van die betref­fende zaken.

  7.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schaden ontstaan als gevolg van het onde­skun­dig en volgens de gebruiksvoorschriften onjuist gebruik van zaken door ons gele­verd, behou­dens onze grove schuld en opzet.

  Artikel 8: Reclamaties

  8.1. Eventuele reclamaties worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks – binnen 14 dagen na levering van de betreffende zaken schriftelijk hebben bereikt, dit onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

  8.2. Reclamaties over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum van de factuur.

  8.3. Gebreken die redelijkerwijs binnen de hier gestelde termijn kunnen worden gecon­stateerd, dienen onmiddellijk na constatering aan ons te worden gemeld.

  8.4. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het gele­verde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties niet meer door ons in behandeling genomen.

  8.5. Indien door de wederpartij tijdig is gereclameerd en de reclamatie door ons gegrond bevonden is, zijn wij uitsluitend verplicht de gebrekkige zaken hetzij te repareren hetzij te vervangen. Wij zijn hiertoe niet verplicht indien de wederpar­tij, diens afnemer of een derde enige verandering aan de betreffende zaak heeft aangebracht c.q werkzaamheden daaraan heeft verricht.

  8.6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaan­de schriftelijke toestemming en onder de door ons te bepalen voorwaarden. Retournering van gebruikte goederen zullen wij niet accepteren.

  Artikel 9 : Garantie

  9.1. Op door ons geleverde zaken wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier, aan ons wordt ver­leend, en jegens ver­koper wordt nagekomen.

  Artikel 10 : Eigendomsvoorbehoud

  10.1. Zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht, blijven de zaken eigen­dom van verkoper. De zaken mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, doch mogen niet in onderpand of middels andere daden van beschikking tot zekerheid strekken van een vordering van een derde.

  10.2. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance, faillissement, onder curatelestelling, overlij­den of liquidatie van de zaken van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren, het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel geleden verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

  Artikel 11 : Betaling

  11.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto-contant, zonder aftrek van enige korting, voorafgaand aan de le­ve­ring via iDeal, PayPal, Klarna of middels stor­ting of overma­king op een door ons aange­wezen bank- of girorekening te geschieden.

  11.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen van zaken bedoeld voor export door ons te zijn ontvangen alvorens tot levering kan wor­den overgegaan.

  11.3. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorde­ringskosten en / of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering.

  11.4. In gevallen dat de wederpartij:

  11.4.1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een ver­zoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;

  11.4.2. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende ver­plichting niet nakomt;

  11.4.3. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

  11.4.4. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk ge­deelte daar­van, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te rich­ten ven­nootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstel­ling van zijn bedrijf; is de wederpartij, door het enkel plaatsgrijpen van een der in dit lid vermel­de omstandig­heden, van rechtswege in verzuim. Al onze vorderingen op de wederpartij worden in dat geval terstond opeisbaar en wij zijn gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de (uit­voering van de) overeen­komst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbon­den te beschouwen, onver­minderd ons recht op vergoeding van schaden, kosten en inte­rest.

  Artikel 12 : Geschillen

  12.1. Alle geschillen, gerezen tussen ons en wederpartij of tussen ons en een derde die voor ons ten behoeve van een wederpartij opdrachten uitvoert ter zake van leve­ring van zaken, waaronder begrepen geschil­len be­tref­fende de uitlegging van deze voorwaarden, zullen in eerste instantie worden berecht volgens Nederlands recht door de bevoegde rech­ter, in wier rechtsgebied wij statutair geves­tigd zijn.

  12.2. Ingeval van enig dispuut omtrent vertalingen van deze algemene leverings­voor­waarden zal het Nederlandse origineel bindend zijn.

  Artikel 13 : Gerechtelijke en andere kosten

  Alle kosten welke wij voor de uitoefening van de door ons uit koop­over­een­komst en daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeiende rechten zullen maken, ge­rechte­lijke zowel als buitenrechtelijke, komen ten laste van de wederpartij. De kosten welke wij moeten maken tot invordering van door we­derpartij niet betaalde factu­ren bedragen tenminste 15 % van het factuurbedrag, zulks met een mini­mumbedrag van €75,-.

  Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op vrijdag 1 mei 2020.

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »